Ifin www.metroautoakuutus.fi -sivujen käyttöehdot

Ifin www.metroautovakuutus.fi -sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte www-sivuja. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Ifin www-sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palvelutuottajana toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF. Puhelinnumero: 010 515 10.

Muutokset

If varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Ifillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi

Palveluntuottajan vastuu

If ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. If ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida missään tilanteessa pitää Ifiä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti Ifin toimipisteessä.

Kolmannen tuottama tieto

If ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat If-konserniin kuuluvalle yhtiölle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (puh. 404/1961 ) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Ifin antamaa kirjallista lupaa. MetroAuto Oy omistaa MetroAuto-tavaramerkin.

Henkilötiedot

If käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Ifin asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä If tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Vakuutussalaisuus rajoittaa Ifin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Ifin toimipaikoista.

If voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. If voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Ifille sähköpostitse. If ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Ifillä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. If ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Ifin ylläpitämien sähköisten vakuutuskansioiden kautta lähetetyt viestit ovat SSL-suojattu.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Ifin vakuutusliiketoimintaa. Yhteystiedot ovat: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 tai Mikonkatu 8, 00100 Helsinki (www.finanssivalvonta.fi).

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.